Statut kluba

На основу члана 53. став 3. тачка 1. и 38. Закона о спорту Републике Србије
(Сл. гласник РС, бр. 24/2011) ”, на седници одржаној 06.03. 2012. године Cкупштина Пикадо Kлуба усвојила је нови:

С Т А Т У Т
Пикадо клуба “Black Code”

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пикадо клуб “Black Code” (у даљем тексту: Клуб) је добровољнa, недобитна спортска организација која се оснива каоудружење у области пикада као гране спорта.

1. Назив и седиште Клуба

Члан 2.
Назив Клуба је: Пикадо клуб “Black Code”
Скраћени назив је: ПК “Black Code”
Назив Клуба на енглеском језику је: Darts Club BLACK CODE

Седиште Клуба је у Новом Саду у улици Трифковића Трг бр.4 (2. спрат).

2. Подручје активности

Члан 3.
Клуб обавља активности у остваривању статутарних циљева на територији Републике Србије.

3. Правни статус

Члан 4.
Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

4. Печат и знак Клуба

Члан 5.
Клуб има печат са стилизованим знаком, облика грба Клуба у којем је исписан назив и град Клуба.
Знак Клуба утврђује својом одлуком Управни одбор Клуба.

5. Чланство у другим удружењима и савезима

Члан 6.
Клуб се учлањује у надлежну територијалну организацију Спортског савеза Србије и надлежни грански спортски савез.
Клуб може да се учлани и у друге одговарајуће националне и међународне спортске савезе и удружења од значаја за остваривање циљева Клуба.

6. Заступање и представљање

Члан 7.
Клуб представља и заступа Председник Клуба, са овлашћењима заступника Клуба из Закона о спорту.
Одлуком Управног одбора могу се одредити и друга лица с правима и обавезама у заступању Клуба, у границама датих овлашћења.

7. Забрана дискриминације

Члан 8.
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација спортиста и чланова Клуба, с обзиром на неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са законом.
Одредбе општих аката Клуба којима се утврђује дискриминација лица у његовој ингеренцији – не примењују се, а појединачна акта којима се врши дискриминација – ништава су.
У Клубу није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

II. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА

1. Циљеви

Члан 9.
Циљ Клуба је да:
– обезбеђује својим члановима услове за бављење спортом и остваривање врхунских спортских резултата у области пикада;
– обавља образовну и васпитну функцију спорта афирмисањем фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење пикадом;
– доприноси развоју и унапређењу врхунских спортских резултата у пикаду;
– обавља друге послове у складу са Законом о спорту, спортским правилима и овим Статутом.

2. Садржај активности

Члан 1.
Клуб своје циљеве остварује кроз:
1) учешће у такмичењима и у раду надлежног гранског савеза;
2) организовање и спровођење спортских манифестација и такмичења;
3) ангажовање спортиста, спортских стручњака и стручњака у спорту и организовање и обављање сталног стручног рада на спортском усавршавању;
4) обезбеђивање материјалних и других услова за стручни рад и такмичење;
5) подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу рада Клуба;
6) ангажовање у надлежном гранском савезу и удружењима чији је члан и сарадњу са другим спортским клубовима у области пикада;
7) заступање спортских интереса својих чланова пред државним органима, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе;
8) бригу о заштити здравља спортиста;
9) активности на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и поштовање спортских правила;
10) друге активности и мере које доприносе реализацији циљева.
Клуб може ради остваривања активности из става 1. овог члана основати огранке, секције и друге организационе облике у складу са законом.

3. Стручни рад

Члан 11.
За стручни рад у Клубу могу се ангажовати искључиво лица која имају одговарајуће спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци и стручњаци у спорту).
Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са законом и спортским правилима.

III. ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

1. Чланови Клуба

Члан 12.
Клуб има следеће врсте (категорије) чланова:
1) сталне (редовне) чланове;
2) почасне чланове.
Редовни чланови Клуба су спортисти, спортски стручњаци и стручњаци у спорту, лица изабрана у органе Клуба, и лица која са Клубом заснују радни однос у складу са законом.
За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју Клуба, као и лице које има знатне заслуге за унапређење пикадо спорта.
Почасни чланови имају саветодавну улогу и не плаћају чланарину.

3. Права и обавезе чланова

Члан 13.
Члан има право да:
1) покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Клуба;
2) користи помоћ, подршку и услуге Клуба, у мери која не штети интересима других чланова Клуба;
3) остварује увид у рад Клуба и његових органа;
4) учествују у активностима Клуба;
5) добије информације потребне за остваривање чланских права;
6) управља пословима Клуба (право гласа) у складу са овим Статутом, ако је редовни члан;
Члан је дужан да:
1) учествује у активностима Клуба и раду органа Клуба;
2) редовно измирује своје финансијске обавезе према Клубу;
3) испуњава све обавезе утврђене законом и Статутом Клуба;
4) извршава правноснажне одлуке органа Клуба;
5) стриктно се придржава спортских правила,
6) чува спортски дух и углед Клуба;
Спортисти и спортски стручњаци, осим права и обавеза из става 1. овог члана имају право и обавезу да наступају за клуб у свим спортским такмичењима у којима Клуб учествује и да својим спортским понашањем у складу са спортским правилима, чувају углед Клуба;
Права и обавезе спортиста и спортских стручњака, осим наведених, могу се утврдити и уговором.

4. Књига чланова и друге евиденције

Члан 14.
Клуб води евиденције својих чланова (књига чланова), и друге базичне евиденције, у складу са Законом о спорту.
Одлуке органа Клуба уносе се у књиге одлука које воде ти органи.

6. Стицање чланства

Члан 15.
Статус редовног члана Клуба стиче се:
– пријемом на основу потписане изјаве о приступању Клубу и прихватању статута и других општих аката Клуба (приступница);
– закључењем уговора о бављењу спортом, уговора о стипендирању или уговора о раду у складу са Законом о спорту;
– избором у органе Клуба.
За стицање својства члана Клуба, спортиста, спортски стручњак и стручњак у спорту мора да испуњава и друге услове прописане и спортским правилима.
Управни одбор може овластити председника Клуба или спортског директора за ангажовање и пријем спортиста и спортских стручњака.

6. Престанак чланства

Члан 16.
Чланство у Савезу гаси се смрћу члана, иступањем или искључењем.
Спортисти, спортском стручњаку, стручњаку у спорту и другом члану ангажованом по основу уговора, чланство престаје и истеком времена на које је уговор закључен, раскидом или поништењем уговора.

Члан 17.
Искључење члана Клуба могуће је ако:
1) својим активностима теже штети угледу Клуба;
2) грубо поступа супротно интересима Клуба или одлукама органа Клуба;
3) без оправданог разлога одбије да наступи за Клуба на такмичењу или изостане са такмичења;
4) престане да испуњава услове за пријем у чланство.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор и писмено је саопштава члану Клуба.
Одлука о искључењу мора бити образложена.
Против одлуке о искључењу, члан Клуба може поднети жалбу Скупштини Клуба, чија одлука је коначна.
До доношења коначне одлуке о искључењу, права члана Клуба су суспендована.

7. Дисциплинска одговорност

Члан 18.
Члан Клуба који намерно или из нехата поступи супротно Статуту и другим општим актима Клуба, одлукама органа или овлашћених лица Клуба, поступи противно спортским правилима на такмичењу, или на други начин повреди углед Клуба, може дисциплински одговарати и бити кажњен:
1) опоменом;
2) јавном опоменом
3) суспензијом;
4) новчаном казном;
5) искључењем из Клуба.
Управни одбор ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.
Члану клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са законом. Колелтивним уговором и другим прописима којима се уређују радни односи.

Члан 19.
Члан Клуба не може бити дисциплински кажњен или сносити друге негативне последице због коришћење својих права утврђених законом, општим актима Клуба и општим актима належног гранског савеза.

IV. УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 20.
Клубом управљају редовни чланови, непосредно или преко својих изабраних представника у органима Клуба, на начин одређен овим Статутом.

Члан 21.
Органи Клуба су:
1) Скупштина;
2) Управни одбор;
3) Надзорни одбор;
4) Председник Клуба;
5) Генерални секретар;
Мандат чланова органа Клуба траје четири године, ако овим Статутом није другачије одређено.
У случају када је истекао мандат органа Клуба, а нису изабрани нови органи, раније изабрани органи врше дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.
Лица која су правоснажно осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство; тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, као и за кривична дела прописана законом који се односи на спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, не могу вршити функције Председника Клуба, ликвидатора или чланова органа Клуба, док трају правне последице осуде.

Члан 22.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Члан органа Клуба нема право гласа на седници органа Клуба кад се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против њега;
2) одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса, односно постојања личног интереса при одлучивању;
3) његовој одговорности или разрешењу.
Члан органа Клуба нема право гласа ако се одлука односи на закључење правног посла са њим или на то да се спор између њега и Клуба поведе или оконча, или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана са његовим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правој линији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу или економски интерес.

1. Скупштина

1.1 Састав, избор и мандат

Члан 23.
Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштину сачињавају сви чланови Клуба.
У раду Скупштине могу учествовати почасни и помажући чланови, а по позиву Председника клуба и представници и других организација и државних органа.

1.2. Редовна Скупштина

Члан 24.
Редовна седница Скупштине сазива се најмање једанпут годишње.
Члан Клуба може дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем, најкасније недељу дана пре одржавања Скупштине.
О раду седнице Скупштине води се записник који потписују Председник клуба и записничар.
На почетку седнице Скупштине, Председник клуба утврђује да ли постоји кворум за рад и одлучивање и да ли је Скупштина сазвана у складу са овим Статутом.
Изборна редовна седница Скупштине се сазива сваке четири године.
О току рада Скупштине води се записник који потписују председавајући и записничар. Записник се доставља свим члановима Клуба и усваја се на наредној седници Скупштине.
Рад Скупштине Клуба ближе се уређује Пословником о раду.

1.3. Ванредна Скупштина

Члан 25.
Председник Клуба може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштине ако то интереси Клуба захтевају. На сазивање ванредне седнице Скупштине сходно се примењују одредбе овог Статута о редовној Скупштини и Пословника о раду Скупштине.
Ванредна Скупштина Клуба има сва овлашћења као и редовна Скупштина.

1. 4. Надлежности Скупштине

Члан 26.
Скупштина:
1) разматра, доноси и усваја:
a) Статут, измене и допуне Статута, и аутентично тумачење Статута Клуба;
б) годишње извештаје о раду Клуба и његових органа;
в) финансијске извештаје;
г) одлуку о престанку рада Клуба;
д) одлуку о статусним променама;
ђ) одлуку о програму рада и развоја Клуба;
е) кодекс понашања чланова Клуба;
ж) одлуку о удруживању у савезе и друга удружења;
з) одлуке по жалбама на одлуке других органа Клуба;
и) одлуке које су јој изричито стављене у надлежност овим Статутом.
2) бира и разрешава
a) Председника клуба,
б) чланове Управног одбора,
в) чланове Надзорног одбора.
За вршење одређених послова Скупштина може образовати комисије. Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.

1. 5. Одлучивање Скупштине

Члан 27.
Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина чланова Скупштине, а одлуке доноси већином присутних чланова, осим у случајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.
Уколико при избору Председника клуба и чланова органа Клуба у првом круга гласања није изабран председник, односно потребан број чланова, приступа се другом кругу гласања, за све кандидате који нису имали довољан број гласова. Уколико ни у другом гласању није изабран потребан број, кандидовање се понавља.
Чланови Скупштине одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштина већином потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обави тајно.

2. Управни одбор

2.1. Састав

Члан 28.
Управни одбор се састоји од председника и четири члана.
Председник Клуба је уједно по функцији и председник Управног одбора.
Секретар клуба учествује у раду Управног одбора без права гласа.
Чланове Управног одбора бира и разрешава Скупштина, на предлог Председника клуба, на период од четири године.
Исто лице може бити поново бирано у Управни одбор Клуба.
Члану Управног одбора мандат престаје: смрћу, оставком, разрешењем и престанком чланства у Клубу.
Уколико превремено престане мандат више од трећине чланова Управног одбора, услед смрти, оставке или престанка чланства у Клубу, обавезно се сазива без одлагања ванредна седница Скупштине.
Скупштина Клуба може превремено разрешити члана Управног одбора и на његово место изабрати друго лице. Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје колико и мандат осталих раније изабраних чланова.

2.2. Надлежности Управног Одбора

Члан 29.
Управни одбор:
1) води текуће послове Клуба;
2) предлаже Скупштини финансијске извештаје;
3) разматра поднете годишњи извештаје о раду Клуба и његових органа;
4) утврђује финансијски план и подноси га Скупштини на усвајање;
5) усваја општа акта Клуба потребна за остваривање циљева Клуба, која нису у изричитој надлежности Скупштине;
6) утврђује предлог промена Статута;
7) утврђује предлог одлуке о статусним променама;
8) управља имовином Клуба;
9) утврђује висину чланарине;
10) извршава одлуке и закључке Скупштине;
11) утврђује организациону шему и систематизацију радних места у Клубу;
12) припрема и утврђује предлоге општих аката и одлука из надлежности Скупштине Клуба;
13) именује представнике Клуба у другим организацијама;
14) утврђује награде и признања Клуба организацијама и појединцима за заслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује о додели награда и признања;
15) одлучује о образовању огранака (секција, подружница), њиховом месту обављања активности и делатности и заступнику;
16) одобрава правне послове у случају сукоба интереса;
17) одлучује о покретању спора или одустајању од њега;
18) именује Секретара клуба на предлог Председника;
19) доноси одлуку о пријему у чланство и престанку чланства у Клубу;
20) обавља све друге активности везане за остваривање циљева Клуба које су на основу овог Статута у његовој надлежности или које нису, на основу овог Статута, у изричитој надлежности других органа Клуба.

2.3. Седнице Управног одбора

Члан 30.
Управни одбор заседа и одлучује у седницама које сазива Председник, а у случају његове спречености члан Управног одбора кога овласти Председник.
Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова.
Управни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова, ако овим Статутом није другачије одређено. У случају поделе гласова одлучује глас Председника.
Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Клуба пуноважна је само уз сагласност Скупштине Клуба.
Управни одбор може, у складу са пословником да одлучује у хитним питањима, осим усвајања општих аката, и на седници одржаној уз коришћење електронских средстава комуникација (тзв. електронска седница).

3. Надзорни одбор

Члан 31.
Надзорни одбор је надзорни орган Клуба који врши контролу финансијског пословања Клуба и годишњег завршног рачуна.
Надзорни одбор има три члана.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Надзорни одбор обавезно подноси Скупштини извештај о питањима из свог делокруга приликом усвајања извештаја о раду.

Члан 32.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.
Чланови надзорног одбора могу бити поново изабрани само још у једном мандату.
Рад Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.

4. Председник Клуба

Члан 33.
Председник Клуба је и председник Управног одбора Клуба по функцији.
Председника Клуба бира Скупштина на период од 4 године, уз могућност поновног избора, из реда истакнутих спортских радника, спортиста и спортских стручњака.
Кандидата за председника Клуба мора да предложи најмање три редовна члана Клуба, с тим да један /редован/ члан Клуба може да предложи само једног кандидата за председника.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.
У случају да Скупштина Клуба не усвоји годишњи извештај о раду Клуба, приступа гласању о поверењу (разрешењу) Председнику Клуба.
Председнику Клуба престаје функција пре истека времена на коју је изабран оставком или разрешењем.
Уколико Председник Клуба поднесе оставку, његове послове преузима најстарији члан Управног одбора који је дужан да сазове ванредну изборну скупштину, која ће се одржати најкасније три месеца од дана подношења оставке.
У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран, мандат престаје свим члановима Управног одбора с даном прве седнице Скупштине на којој се бира нови председник у складу са овим Статутом.

Члан 34.
Председник Клуба обавља следеће послове:
1) представља и заступа Клуб и врши овлашћења заступника Клуба у складу са Законом о спорту;
2) сазива и председава седницама Скупштине;
3) сазива седнице и руководи радом Управног одбора;
4) брине о извршавању програма, планова, одлука и закључака Скупштине;
5) брине о извршавању одлука и закључака органа Клуба;
6) потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина;
7) подноси Скупштини годишњи извештај о раду Клуба, који обухвата и његов рад и рад Управног одбора;
8) припрема седнице Скупштине и Управног одбора;
9) утврђује предлоге општих аката и одлука које доноси Управни одбор Клуба;
10) одговара за законитост рада Клуба;
11) финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Клуба;
12) одлучује о појединачни правима, обавезама и одговорностима запослених у Клубу;
13) одобрава службена путовања иностранству, у складу са одлукама Управног одбора;
14) предлаже општи акт о унутрашњој организацији и систематизацији радни места у Клубу;
15) обавља друге послове одређене законом за заступника Клуба, овим Статутом и општим актима Клуба.
Члан Управног одбора кога овласти Председник замењује Председника у свим правима и обавезама за време његовог одсуства.
Председник може део својих овлашћења и дужности пренети на Секретара клуба или члана Управног одбора.

Члан 35.
Председник Клуба је дужан да информише органе Клуба о активностима и делатностима Клуба и његовом финансијском пословању.
Уколико орган Клуба, односно најмање 5 чланова Клуба то захтева уз навођење разлога, Председник је дужан да им такве информације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

5. Секретар клуба

Члан 36.
Секретар клуба:
1) заступа и представља Клуб у оквирима овлашћења која му да Председник Савеза;
2) организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за унапређење тих послова;
3) стара се о припремама седница органа Куба и о извршавању одлука и других аката тих органа;
4) стара се о вођењу записника са седница органа Клуба;
5) финансијски је налогодавац за реализацију финансијског плана Савеза уз Председника Савеза;
6) одобрава службена путовања у земљи;
7) обавља послове које на њега пренесе Председник и Управни одбор;
8) учествује у раду органа Клуба, без права гласа;
9) обавља друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Савеза.
Секретар обавља своју функцију по правилу аматерски (волонтерски), али може, у случају потребе, и засновати радни однос са Клубом за време трајања мандата.
Секретар за свој рад одговара Скупштини, Управном одбору и Председнику Савеза.
Секретар клуба се именује на период од 4 године, уз могућност поновног именовања.

VII. ИМОВИНА И СРЕДСТВА

Члан 37.
Клуб стиче средства за постизање својих циљева из:
1) чланарине;
2) прихода од сопствених активности;
3) спонзорства;
4) донаторства;
5) јавних прихода;
6) непосредног обављања привредних и других делатности, у складу са законом;
7) прихода предузећа, установа, агенција и других организација којима је Клуб оснивач или суоснивач;
8) других извора, у складу са законом.
Објекти и средства којима располаже и која стекне Клуб представљају његову имовину.
Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.
Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доноси Управни одбор Клуба, у складу са законом.
Добит коју Клуб оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева Клуба.

Члан 38.
Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су му дати на коришћење.
Клуб може променити намену спортском објекту којим располаже само изузетно и под условима утврђеним Законом о спорту.

VIII ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА

Члан 39.
Рад Клуба је јаван, у складу са законом и овим Статутом.
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Клубу, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештевања.
Клуб може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Управни одбор Клуба.
Клуб има Интернет сајт (страницу). Интернет презентација Клуба је службено гласило Клуба.

Члан 40.
Органи и тела Клуба могу искључити или ограничити јавност седнице или скупа, када се разматрају документа или подаци поверљиве природе.

Члан 41.
Председник Клуба даје податке и информације у вези са радом Клуба и одговоран је за њихову тачност.
Ставове Клуба, односно његових органа и тела, могу да износе и заступају само овлашћени функционери Клуба.

IX ОПШТА АКТА КЛУБА

Члан 42.
Општа акта Клуба су Статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.
Предлог за промену Статута мора бити достављен члановима Скупштине најмање 15 дана пре одржавања Скупштине.
Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статута достављају се Скупштини писмено најкасније три дана пре седнице Скупштине.
Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупног броја чланова Скупштине са правом гласа.
Општа акта која доноси Управни одбор Клуба усвајају се већином од укупног броја чланова Управног одбора.
Сваки члан и сваки орган Клуба може дати иницијативу за доношење, односно измене и допуне одређеног општег акта Клуба.
Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута Клуба.

Члан 43.
Статут и друга општа акта Клуба, непосредно се примењују на све чланове Клуба.
Општа акта Клуба морају бити у сагласности са Статутом, а у супротном су неважећи.
У случају несагласности општег акта Клуба и овог Статута примениће се одредбе Статута.

Члан 44.
Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Клубу морају бити у складу с општим актом Клуба и законом, а у супротном су ништаве.

X. ИЗВЕШТАЈИ И ПЛАНОВИ

Члан 45.
На редовној годишњој скупштини Клуба, разматрају се и усвајају:
– извештај о раду Клуба за претходну годину;
– финансијски извештај;
– план и програм рада за наредну годину;
– финансијски план.
Извештаје и планове из става 1. овог члана, претходно разматра и утврђује Управни одбор и подноси га Скупштини клуба.
Финансијски извештај и финансијски план обавезно разматра Надзорни одбор и мишљење о томе доставља Скупштини.

X. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 46.
Сви спорови између Клуба и чланова решавају се у складу са Законом о спорту и овим Статутом.
Органи Клуба дужни су да изврше коначну одлуку надлежне спортске арбитраже или другог органа, донету у складу са законом и спортским правилима.
Међусобне спорове између чланова Клуба или организационих јединица Клуба, решавају надлежни органи Клуба, осим ако се ради о спору за чије решавање је по закону или спортским правилима надлежан неки други орган.
Члан Клуба који не изврши коначну одлуку из става 2. и 3. овог члана, суспендовано је чланство у Клубу даном истека рока за испуњење одлуке, све до извршења одлуке

XI. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 47.
Одлуку о статусним променама доноси, у складу са Законом о спорту, Скупштина Клуба, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја чланова Скупштине.

XIII. ПРЕСТАНАК РАДА

Члан 48.
Клуб престаје са радом одлуком Скупштине Клуба, донетом двотрећинском већином чланова Скупштине са правом гласа.
О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из регистра.
У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба која преостане по намирењу поверилаца, преноси се на надлежну територијалну организацију Спортског савеза Србије.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Клуба.

                                                                                                               Председник скупштине:
Реља Радаковић

Оставите одговор